Tatsuo Yoshida

Superman: Il Manga Perduto di Tatsuo Yoshida

Superman: Il Manga Perduto di Tatsuo Yoshida

Il manga di Superman realizzato per il mercato giapponese da Tatsuo Yoshida, fondatore della Tatsunoko Production (Yattaman, Kyashan, Gatchaman), è…

% giorni fa